כללי האתיקה של האיגוד

האיגוד העולמי לאבטחת מידע (הציאפטר הישראלי) קבע כללי אתיקה מקצועית להכוונת ההתנהגות המקצועית והאישית של חברי האיגוד ושל המוסמכים לעסוק בתחומי ממשל אבטחת המידע, ניהול סיכונים, ושמירה על פרטיות המידע.
 
כל חברי האיגוד והמוסמכים לעסוק בתחומי ממשל אבטחת מידע, ניהול סיכונים והגנה על פרטיות המידע נדרשים:
 
 • לפעול עפ"י הכללים המקצועיים, שאומצו ע"י האיגוד הישראלי לאבטחת מידע.
   
 • לתמוך ביצירת תקנים, נהלים ואמצעים לאבטחת מידע וניהול סיכונים, ולפעול להטמעתם.
   
 • לפעול לקידום ולשמירת האמון והביטחון של הציבור במידע ובמערכות המידע השונות.
 • לפעול לתועלת הגורמים הרלוונטיים
   (כגון: הלקוחות, ההנהלות, בעלי המניות וכלל הציבור) בשקדנות, בנאמנות, בהגינות, ומבלי לקחת חלק, במודע, בפעילות בלתי חוקית או בלתי נאותה כלשהי.​

   
 • ליטול מטלות, שלמיטב הבנתם, יש להם מיומנות מקצועית לבצען.
   
 • לנקוט זהירות ראויה בעבודתם ולהפעיל שיקול דעת נאות.
   
 • לשמור על סודיות המידע הנחשף בפניהם בעת ביצוע תפקידם. לא לעשות שימוש במידע זה לתועלתם האישית ולא להעבירו לידי גורמים לא מורשים.
   
 • לבצע את תפקידם ללא ניגוד עניינים, באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי ולהימנע מפעילויות הפוגעות או עלולות להיראות כפוגעות באי-תלותם.
   
 • ליידע את הגורמים המתאימים בממצאי עבודתם.
   
 • לשמור על מומחיות, יכולות וכישורים מקצועיים ע"י השתתפות בפעילויות לפיתוח ולקידום מקצועי.
   
 • לפעול להגברת המודעות והבנת תחומי עיסוקם, בקרב ההנהלות, הלקוחות וכלל הציבור.
   
 • לקיים רמת התנהגות מוסרית גבוהה, בתחום המקצועי והאישי.
   
 • לנהוג בכבוד ובאדיבות כלפי עמיתים וכלפי האיגוד ולהימנע מכל מעשה ומחדל, שיש בהם משום פגיעה או העשויים להוות פגיעה בכבודם או במעמדם.